STATUT „SPÓŁDZIELNI TLENOWEJ RUSIBÓRZ”
17 czerwca 2022 Rusibórz

 

I. Nazwa, podstawa i przedmiot działalności spółdzielni

§1

 

1. Spółdzielnia nosi nazwę „Spółdzielnia Tlenowy Rusibórz”.
2. Siedzibą spółdzielni jest Rusibórz.
3. Spółdzielnia utworzona jest na czas nieoznaczony.
4. Adres strony internetowej Spółdzielni, o której mowa w niniejszym statucie: www.rusiborz.pl

 

§2

 

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r.,poz. 648 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem Spółdzielczym oraz innych ustaw i niniejszego statutu.

2. Spółdzielnia ma osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany w statucie.

 

§3

 

1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i o zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz oświatowo-kulturalną.

2. Przedmiotem działalności spółdzielni jest:

a. uprawianie roślin z rodzaju OxyTree, zapewniających ponadprzeciętną ilość produkowanego tlenu,
b. inwestowanie w odnawialne źródła energii,
c. prowadzenie działań zmierzających do zredukowania emisji dwutlenku węgla w atmosferze,
d. sprzedaż gadżetów promujących odnawialne źródła energii.

3. Dochód z działalności Spółdzielni będzie uzyskiwany poprzez następujące działania:

a. sprzedaż drewna z upraw roślin z rodzaju OxyTree,
b. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
c. sprzedaży gadżetów promujących odnawialne źródła energii,
d. organizacja imprez oraz szkoleń, dotyczących branży w której działa Spółdzielnia,
e. uzyskiwanie wpłat oraz pożyczek od podmiotów współpracujących ze Spółdzielnią.

4. Przedmiotem działalność Spółdzielni według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

a. 01.29.Z -uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
b. 85.598 -pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
c. 93.29.B-pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
d. 47.91.Z -sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet’
e. 47.99 – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

 

§4

 

1. W celu wykonania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych oraz może przystępować do spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, a także do innych organizacji gospodarczych oraz zrzeszeń. Spółdzielnia może przystępować także do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w statucie.
2. Członkiem spółdzielni mogą być także osoby prawne, w tym w szczególności spółki prawa handlowego oraz stowarzyszenia.
3. Aby zostać członkiem Spółdzielni należy ponadto spełnić następujący wymóg: przystąpić do programu cyklicznych zakupów organizowanego przez spółkę Paczka z Rusiborza Derda sp. j. z siedzibą w Słupcy (KRS: 0000876643), zwaną dalej Spółką, opiewającego na kwotę nie niższą niż 180 zł/miesięcznie (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) lub innego programu cyklicznych zakupów, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zmienić kwotę, na którą należy wykonywać zakupy w ramach programu cyklicznych zakupów, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy czym:

a. kwota może być obniżana bez ograniczeń, o ile obniżka nie będzie skutkować szkodą po stronie Spółdzielni,
b. kwota może być podwyższana nie częściej niż raz na 6 miesięcy, przy czym podwyżka nie może przekraczać procentowo wartości półrocznego Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS za ostatnie półrocze.

5. Rada Nadzorcza ma prawo wyrazić zgodę na wprowadzenie innych programów cyklicznych zakupów, w których udział będzie stanowił warunek członkostwa w Spółdzielni. Każdy członek spółdzielni będzie wówczas zobowiązany do udziału w co najmniej jednym z zatwierdzonych programów. Do innych programów cyklicznych zakupów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu, dotyczące Spółki, z wyłączeniem postanowień dotyczących pożyczki udzielanej przez Spółkę oraz wynikających z niej kompensat.
6. Zarząd Spółdzielni otrzymywał będzie od Spółki, nie rzadziej niż raz w miesiącu do dnia 10 miesiąca, listę numerów klientów z ewidencji prowadzonej przez Spółkę, którzy są członkami programu cyklicznych zakupów, o którym mowa również w tym paragrafie oraz
wysokość kwot jakie w ramach tego pakietu są przez poszczególnych klientów miesięcznie uiszczane.

§6

 

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych spółdzielni, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym.
2. Deklaracja osoby fizycznej powinna zawierać: imię i nazwisko przystępującego do Spółdzielni, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, numer klienta, nadany mu przez Spółkę, o której mowa w § 5 ust. 3 statutu, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis przystępującego.
3. Deklaracja osoby prawnej powinna zawierać: nazwę, formę prawną tej osoby, siedzibę, numer KRS, numer klienta, nadany mu przez Spółkę, o której mowa w § 5 ust. 3 statutu, ilość zadeklarowanych udziałów oraz datę, miejsce podpisania deklaracji oraz podpis
osoby uprawnionej do reprezentacji tej osoby, a także adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu wspomnianej ustawy wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy (o ile przystępujący taki adres posiada).
4. W formie pisemnej następuje deklaracja dalszych udziałów oraz wprowadza się w ten sposób wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji. Deklaracja dalszych udziałów możliwa jest jedynie po uzyskaniu potwierdzenia ze Spółki, że zwiększono odpowiednio
kwotę przeznaczaną w programie cyklicznych zakupów.
5. Członek Spółdzielni będący osobą fizyczną może w deklaracji lub w odrębnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia wypłaci udziały po jego śmierci. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
6. Wszelkie deklaracje oraz oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie składa się do rąk Zarządu. Przystępujący do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię.
7. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.

§7

 

1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący do Spółdzielni później stają się członkami Spółdzielni z chwilą podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia w terminie 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Uchwała o przyjęciu do Spółdzielni jest doręczana przystępującemu na adres wskazany w deklaracji. Uchwała o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem oraz stosownym pouczeniem o trybie odwołania doręczana jest na ten sam adres. Uchwały wysyłane są w terminie maksymalnie dwóch tygodni od ich podjęcia.
4. Od uchwały, na podstawie której odmówiono przystępującemu przyjęcia do Spółdzielni, przystępujący może odwołać się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwotanie pow.nno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie jest ostateczna.

 

§8

 

1. Prawa i obowiązki wszystkich członków Spółdzielni są równe.
2. Członek spółdzielni ma prawo do:

a. brania udziału w walnych zgromadzeniach,
b. czynnego oraz biernego udziału w wyborach do organów Spółdzielni,
c. udziału w nadwyżce bilansowej na zasadach określonych w statucie,
d. uzyskiwania od organów spółdzielni informacji dotyczących jej stanu finansowego oraz spraw bieżących,
e. wglądu do protokołów obrad organów spółdzielni i uchwał, sprawozdań Spółdzielni, w tym rocznych sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji, jak również prawo do zaznajamiania się z umowami zawieranymi z osobami trzecimi, z tym zastrzeżeniem, że koszty sporządzenia odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa
członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
f. przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
g. udziału w wydarzeniach organizowanych przez spółdzielnię,
h. wstępu na plantację zarządzaną przez Spółdzielnię, w szczególności celem sadzenia oraz pielęgnacji drzew na niej się znajdujących,
i. nadzorowania plantacji za pośrednictwem kamer internetowych (uzyskania dostępu do odpowiedniego systemu teleinformatycznego),
j. otrzymywania na wskazany w Rejestrze Członków adres e-mail comiesięcznych raportów z funkcjonowania plantacji,
k. otrzymania dostępu do osobistego iicznika redukcji C02.

3. Członek spółdzielni ma obowiązek:

a. dbania o dobro i rozwój spółdzielni,
b. uczestniczenia w realizacji zadań statutowych spółdzielni,
c. przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu oraz opartych na nich regulaminów,
d. uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,
e. wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w statucie,
f. uzupełniać udziały w sposób ustalony w statucie,
g. zachować w tajemnicy sprawy poufne spółdzielni,
h. informować Spółdzielnię o konieczności zmiany danych znajdujących się w deklaracji oraz w Rejestrze Członków, w szczególności o aktualnym adresie do korespondencji.

4. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi odmowy na piśmie. W przypadku odmowy doręczonej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 1 s listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

 

§9

 

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje na skutek:

a. wystąpienia członka ze spółdzielni,
b. wykluczenia członka,
c. wykreślenia członka,
d. śmierci członka/ustania danej osoby prawnej.

2. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, składanym do rąk Zarządu. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uznaje się dzień następujący po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.
3. Wykluczyć członka ze Spółdzielni można w sytuacji, gdy z jego winy (także rażącego niedbalstwa) dalsze jego pozostawanie w Spółdzielni nie daje się pogodzić z postanowieniami statutu lub z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich lub umyślnego działania na szkodę Spółdzielni. Do ciężkiego naruszenia obowiązków może być, w uzasadnionych przypadkach, zaliczone zaprzestanie wykonywania cyklicznych zakupów, w ramach programu o którym mowa w § 5 ust. 3 statutu oraz naruszenie zakazu konkurencji.
4. Wykreślić członka ze Spółdzielni można w sytuacji, gdy w sposób niezawiniony nie wykonuje on swoich obowiązków określonych w statucie. W szczególności wykreśla się członka, który:

a. z powodu długotrwałej choroby nie jest w stanie pełnić obowiązków określonych w statucie
b. utracił pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Decyzję w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka podejmuje Rada Nadzorcza uchwałą, po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego. O terminie obrad w tej sprawie zainteresowany członek zawiadamiany jest na piśmie nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.
6. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać stosowne pouczenie o trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
7. Od uchwały, o której mowa w ust. 5 powyżej., przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia członka o jego wykluczeniu lub wykreśleniu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższych obradach Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem. Odwołujący ma prawo brać udział (także za pośrednictwem pełnomocnika) w obradach oraz popierać swoje odwołanie. Członek Spółdzielni ma również prawo zaskarżyć uchwałę do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
8. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

a. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia,
b. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
c. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego zgromadzenia.

9. Członka zmarłego skreśla się z Rejestru Członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła jego śmierć. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

§10

 

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi Rejestr Członków, który zawiera imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania).
2. Prawo do przeglądania Rejestru Członków ma członek Spółdzielni, jego małżonek oraz wierzyciel.

III. Wpisowe,udziałyiwkłady

§11

 

1. Wpisowe wynosi 1 zł i wpłacone zostanie w terminie 7 dni od doręczenia przystępującemu zawiadomienia o jego przyjęciu do Spółdzielni. Wpisowe wnoszone jest przez przystępującego do Spółdzielni, zgodnie z zasadami wskazanymi w deklaracji członkowskiej.
2. Wszelkie wpłaty na rzecz Spółdzielni jej członkowie będą wykonywać przelewem na jej rachunek bankowy, o którego numerze zostaną powiadomieni w zawiadomieniu o przyjęciu do Spółdzielni. Wpłaty mogą być wykonywane także przez Spółkę lub inny podmiot, w którym członek Spółdzielni posiada aktywny i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą program cyklicznych zakupów.
3. Wysokość udziału wynosi 5,40 zł. Przystępujący do Spółdzielni może zadeklarować więcej niż 1 udział. Udział powinien zostać pokryty w terminie 30 dni od doręczenia Spółdzielni oświadczenia o jego zadeklarowaniu.
4. Członek Spółdzielni ma prawo wnosić do Spółdzielni wkłady, za które pokrywane będą koszty utrzymania oraz pielęgnacji roślin nabytych w ramach jego udziału.
5. Wpłaty, do których dokonywania zobowiązany jest członek Spółdzielni oraz wpłaty na poczet wkładów, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą być dokonywane przez Spółkę na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu pomiędzy tym członkiem a Spółką.
6. Jeżeli członek Spółdzielni zmniejszy wysokość kwoty wydawanej przez niego miesięcznie w ramach programu cyklicznych zakupów, to po uzyskaniu stosownej informacji ze Spółki Spółdzielnia w ciągu 30 dni wypłaci mu z funduszu udziałowego kwoty wpłacone na poczet zadeklarowanych udziałów (o ile dotyczą udziałów przekraczających wymogi wynikające z ust. 3 powyżej), a jego udziały spełniające powyższe warunki zostaną zlikwidowane, proporcjonalnie do obniżki kwoty wydawanej w ramach programu.
7. Niewniesienie wymaganych udziałów w terminie wynikającym z treści niniejszego statutu, po pisemnym wezwaniu członka Spółdzielni do spełnienia swojego obowiązku, po upływie 14 dni od wezwania, jeżeli udziały nadal nie zostały wniesione, może stanowić podstawę wykreślenia członka Spółdzielni z Rejestru Członków – Rada Nadzorcza przeprowadza w takim wypadku postępowanie, o którym mowa w § 9 statutu.

 

§12

 

1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

 

§13

 

1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie dotyczy wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu. Zwrot tych wpłat następuje w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok,
w którym członek Spółdzielni wystąpił z żądaniem ich zwrotu.
3. Członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
4. Byłemu członkowi Spółdzielni nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

§14

 

1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Wypłaty dokonuje się w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania na rachunek bankowy wskazany przez byłego członka Spółdzielni.
2. Udział po zmarłym członku Spółdzielni wypłaca się osobie wskazanej w deklaracji lub pisemnym oświadczeniu zmarłego członka a jeżeli nie wskazał on takiej osoby, a jest kliku spadkobierców to powinni oni wskazać do przejęcia udziałów jedną, wspólnie wybraną Osobę.

 

IV. Organy spółdzielni

§15

 

1. Organami spółdzielni są:

a. Walne zgromadzenie,
b. Rada Nadzorcza,
c. Zarząd.

2. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania przez nie uchwał określają regulaminy tych organów.
3. Wybory do organów wymienionych w ust.1 powyżej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków tych organów odbywa się także w głosowaniu tajnym.
4. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

V. Walne zgromadzenie

§16

 

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i przez pełnomocnika umocowanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo załączane jest do protokołu Walnego Zgromadzenia. Jeden pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni.
3. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

§17

 

1. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez Walne Zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na od]egłość.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
4. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

a. Rady Nadzorczej,
b. przynajmniej 1/10 liczby członków, jednak nie mniej niż trzech członków Spółdzielni.

5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

6. Walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania przez uprawniony podmiot. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

 

§18

 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem obrad. Zawiadomienie może być również wykonane przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 uprawnienie do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia zgłaszać mogą Zarządowi żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 0 ostatecznym porządku obrad zawiadamia się członków Spółdzielni oraz innych uczestników nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem obrad. Do uznania zawiadomienia za skuteczne wobec wszystkich zainteresowanych wystarczy opublikowanie porządku obrad na stronie internetowej Spółdzielni w terminie wskazanym powyżej.
3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.

 

§19

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

 

§20

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu lub wykreśleniu członka Spółdzielni może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni, w części dostępnej jedynie dla członków Spółdzielni. O dacie publikacji nowej uchwały członkowie zawiadamiani są za pomocą wiadomości e-mail.

 

§21

 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
b. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium Prezesowi Zarządu,
c. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
d. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
e. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
f. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
g. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
h. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
j. uchwalanie zmian statutu,
k. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
l. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
m. wybór członków Rady Nadzorczej,
n. rezygnacja z wybranego programu cyklicznych zakupów, w przypadku gdy Spółdzielnia współpracuje z więcej niż jednym takim programem.

VI. Zarząd

§22

 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w Prawie spółdzielczym i statucie innym organom należy do Zarządu.

 

§23

 

1. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa.
2. Prezesem Zarządu może być tylko osoba, która nie była karana za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo lub inne przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.
3. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez Radę Nadzorczą

 

§24

 

1. Prezesa Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest wybierany na czas nieoznaczony. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.
2. Odwołanie Prezesa Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Prezesa zarządu, któremu nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać także walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie było to uwzględnione w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§25

 

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
2. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym udział może brać delegowany do tego celu członek Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje Prezes Zarządu.

 

§26

 

1. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składa Prezes Zarządu wspólnie z pełnomocnikiem.
3. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2 powyżej składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
4. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo na ręce Prezesa Zarządu lub pełnomocnika, mają skutek prawny względem Spółdzielni.
5. Tryb pracy Zarządu może zostać szczegółowo uregulowany przez Zarząd w drodze uchwalenia przez Radę Nadzorczą stosownego regulaminu.

VII. Rada Nadzorcza

§27

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do Rady Nadzorczej mogą zostać wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeśli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna to do Rady Nadzorczej może zostać wybrana osoba wskazana przez tę osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
4. Kadencj.a Rady Nadzorczej trwa 6 lat.

 

§28

 

1. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa ponadto w razie utraty członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera niezwłocznie nowego członka Rady Nadzorczej na czas do końca jej kadencji.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

a. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
b. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

i. badanie okresowych sprawQzdań oraz sprawozdań finansowych,
ii. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
iii. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

c. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
d. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
e. zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
f. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu,
g. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
h. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a Prezesem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie Prezesa Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.
i. w celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i członków Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni,
j. uchwalanie regulaminu funkcjonowania zarządu,
k. udzielanie absolutorium zarządowi (raz w roku),
l. ustalanie celów charytatywnych, na które Spółdzielnia przeznaczać będzie część nadwyżki bilansowej zgodnie ze statutem,
m. tworzenie funduszy celowych z podziału nadwyżki bilansowej,
n. zmiana wysokości kwoty minimalnych zakupów uprawniającej do udziału w Spółdzielni,
o. wyrażenie zgody na wprowadzenie innych programów cyklicznych zakupów,
p. wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki u innego podmiotu niż Spółka.

4. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu, Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd jest związany poleceniami Rady Nadzorczej, a niewykonanie zalecenia może stanowić podstawę do odwołania Prezesa Zarządu.

§29

 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie, z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezesa Zarządu, jest jawne. Jednakże na żądanie członka Rady Nadzorczej, przeprowadza się głosowanie tajne.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływania jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

VIII. Postanowienia wspólne dla Rady Nadzorczej i zarządu

§30

 

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności jednak Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – nie dłużej niż 6 miesięcy.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza w pozostałym składzie może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada Nadzorcza występuje do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni, które to zobowiązane j.est rozstrzygnąć o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Prezesem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 

§31

 

1. Prezes Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiadają wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

 

IX. Zasadyfinansowe

§32

 

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom.
2. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Na potrzeby rozpoczęcia działalności Spółdzielnia zaciągnie pożyczkę w Spółce, o której mowa w § 5 ust. 3 statutu. Zaciągnięta pożyczka trafi w części na fundusz udziałowy, a w części na fundusz inwestycyjny i będzie kompensowana wpłatami, które na poczet udziałów oraz wkładów poszczególnych członków Spółdzielni zobowiąże się uiszczać na rzecz Spółdzielni wskazana Spółka.
4. Gospodarstwo Rolne Partner Emil Derda Paulina Derda s.c. (NIP: 6671670392) zbywać będzie na rzecz Spółdzielni, zgodnie ze zgłaszanym przez nią zapotrzebowaniem, rośliny z rodzaju OxyTree, celem ich uprawy, co jest zasadniczą częścią działalności Spółdzielni. Rośliny Spółdzielnia będzie nabywać sukcesywnie, wraz ze wzrostem liczby członków. Spółdzielnia nie ma prawa nabywać wskazanych roślin od innego podmiotu, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę wyłączającą ten zakaz.

 

§33

 

1. W Spółdzielni tworzy się następujące fundusze własne:

a. fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
b. fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
c. fundusz inwestycyjny powstający z odpowiedniej części nadwyżki bilansowej oraz wkładów.

2. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
3. Rada Nadzorcza ma prawo tworzyć fundusze celowe, na które przeznaczane mogą być jedynie wpłaty dokonane na fundusz inwestycyjny. Uchwała o utworzeniu funduszu celowego określa zasady jego funkcjonowania, w tym sposób wydatkowania znajdujących się na nim środków i może zostać zaskarżona przez każdego członka Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia.

 

§34

 

1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
2. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz dokonaniu wpłaty na fundusz zasobowy, przeznacza się na następujące cele, w odpowiedniej części:

a. 50 % – wpłaca się na fundusz inwestycyjny, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt c Statutu
b. 30 % -wpłaca się na cele charytatywne ustalone przez Radę Nadzorczą,
c. 20 % – wypłaca się członkom Spółdzielni, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

3. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.
4. Z funduszu inwestycyjnego Spółdzielnia realizuje inwestycje na rzecz odnawialnych źródeł energii obejmujące w szczególności zakup udziałów w farmach fotowoltaicznych, zakup udziałów w elektrowniach wiatrowych. Ponadto organizuje wydarzenia oraz szkolenia z tematyki związanej z przedmiotem działalności Spółdzielni.

 

§35

 

1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej ten fundusz z funduszu udziałowego, a w następnej kolejności z funduszu inwestycyjnego. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacania udziałów niż przewidziane jest to w statucie.
2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje Rada Nadzorcza.
5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.
6. Łączenie się, podział, Iikwidacja i upadłość spółdzielni

 

§36

 

1. Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następują w wypadkach i na zasadach określonych w Prawie spółdzielczym.
2. W przypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po spłaceniu przypadających od niej należności, złożeniu do depozytu sądowego kwot na pokrycie należności jeszcze niewymagalnych i spornych oraz po wypłaceniu udziałów, zostaje przeznaczony na cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Jeśli majątek określony w ust. 2 powyżej Walne Zgromadzenie w całości lub w części przeznaczy do podziału między członków, udział każdego członka w tym majątku ustala się proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów.
4. Na zasadach określonych w ust. 3 udział w podziale majątku Spółdzielni przeznaczonym do podziału między członków przysługuj.e także byłym członkom Spółdzielni, którym do chwili przejścia albo postawienia Spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi celu na jaki ma być przeznaczony określony w ust. 1 majątek Spółdzielni, likwidator majątek ten przekazuje nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub społeczne.

Xl. Postanowienia końcowe

 

§37

 

1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
2. Organem właściwym do publikowania ogłoszeń spółdzielczych przewidzianych w przepisach prawa jest „Monitor Spółdzielczy” wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Pobierz statut